Making a complaint

Kooskõlas VÕS §-ga 218 vastutab Westberg Kaubandus OÜ kauba lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmneb kahe aasta jooksul kauba üleandmisest ostjale. Tarbijalemüügi puhul eeldatakse, et kuue kuu jooksul asja ostjale üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega.

VÕS § 220 kohaselt peab tarbija müüjat kauba mittevastavusest teavitama kahe kuu jooksul pärast seda, kui ta sai mittevastavusest teada.

Juhindudes VÕS §-st 218 lg-st 4 ei vastuta Westberg Kaubandus OÜ e-poes müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse eest, kui ostja lepingu sõlmimise ajal teadis või pidi teadma asja lepingutingimuste mittevastavusest.

Vastavalt VÕS §-s 220 sätestatule peab tarbija müüjat teavitama kahe kuu jooksul, alates mittevastavuse teada saamisest. Sellesisulise teate peab tarbija viidatud tähtaja jooksul esitama kirjalikult müüjale e-posti aadressile info@proswim.ee.